કોને કોને લેવું છે આ કોમ્પુટર ?

Gujarati Jokes 351હાલો ભાઈ કોને કોને લેવું છે આ કોમ્પુટર બૂકિંગ કરવી દયો….

કોઈ કહી શકે કે આમાં કઈ કઈ ફેસીલીટી છે?

ટીપ્પણી