કેટલાને સમજાયું ?

Gujaratijoks kachabo

જો દસ સેકન્ડમાં  ફોટોમાં આપેલ સત્ય સિધ્ધાંત સમજાય તો લાઈક કરી કોમેન્ટમાં લખજો…

ટીપ્પણી