કેટલાને આ માપ ખબર છે?

જમીન માપણી અને અંતરનાં માપ..
જે આપણામાંથી ઘણાને ખબર નથી હોતી..

ટીપ્પણી