કલમ ખડિયો આટલું શીખવે….

973576_605675759451015_2130110540_nક – કહે છે કલેશ ન કરો

ખ – કહે છે ખરાબ ન કરો

ગ – કહે છે ગર્વ ન કરો

ઘ – કહે છે ઘમંડ ન કરો

ચ – કહે છે ચિંતા ન કરો

છ – કહે છે છળથી દૂર રહો

જ – કહે છે જવાબદારી નિભાવો

ઝ – કહે છે ઝઘડો ન કરો

ટ – કહે છે ટીકા ન કરો

ઠ – કહે છે ઠગાઇ ન કરો

ડ – કહે છે કયારેય ડરપોક ન બનો

ઢ – કહે છે કયારેય ‘ઢ’ ન બનો

ત– કહે છે બીજાને તુચ્છકારો નહીં

થ – કહે છે થાકો નહીં

દ – કહે છે દીલાવર બનો

ધ – કહે છે ધમાલ ન કરો

ન – કહે છે નમ્ર બનો

પ – કહે છે પ્રેમાળ બનો

ફ – કહે છે ફુલાઇ ન જાઓ

બ – કહે છે બગાડ ન કરો

ભ – કહે છે ભારરૂપ ન બનો

મ – કહે છે મધૂર બનો

ય – કહે છે યશસ્વી બનો

ર – કહે છે રાગ ન કરો

લ – કહે છે લોભી ન બનો

વ – કહે છે વેર ન રાખો

શ – કહે છે કોઇને શત્રુ ન માનો

સ – કહે છે હંમેશા સાચુ બોલો

ષ – કહે છે હંમેશા ષટ્કાયના જીવની રક્ષા કરો

હ – કહે છે હંમેશા હસતા રહો

ક્ષ – કહે છે ક્ષમા આપતા શીખો…!