ઓર્થોપેડીક ડોક્ટરની માયાજાળ !

Gujarati Jokes 388

ધંધો કરતા કોઈ આ મહાશય પાસેથી શીખે !

ટીપ્પણી