એ મારું સુંદર જીવન

એક વખત મારી લાઈફ એટલી સરસ અને સુંદર હતી કે ના પૂછો વાત.

પછી મેં

.

.

.

.

ઈન્ટરનેટ કનેક્શન લીધું..!  😥

ટીપ્પણી