એ જ મારી “મા”

Gujarati Jokes 354ખોટું બોલું ત્યારે તરત પકડી પાડે એ જ મારી માં,

રમતો હોઉં ત્યારે ભણવા બેસાડે એ જ મારી માં,

આમતો જીંદગી માં સુખ-દુઃખ આવ્યાજ કરે પણ,

ડતો હોઉં ત્યારે પોતે પણ રડે એ જ મારી માં.

ભૂખ્યો થાઉં ત્યારે શીરો જમાડે એ જ મારી માં,

બીમાર પડું ત્યારે દવા ચટાડે એ જ મારી માં,

આમતો દુનિયા માં ભગવાન કહે “હું જ સૌથી મોટો” પણ,

તકલીફ માં પડું ત્યારે ભગવાન થી લડે એ જ મારી માં.

રિસાઈ જાઉં ત્યારે લાડ લડાવે એ જ મારી માં,

તોફાન કરું ત્યારે ધોલ મારે એ જ મારી માં,

આમતો જીવન જીવવું ઘણું કપરું છે પણ,

મૂંઝાય જાઉં ત્યારે રસ્તો બતાવે એ જ મારી માં.

ટીપ્પણી