એતિહાસિક ફોટો – “થ્રી સ્ટાર”

Gujarati Jokes 381કહી શકો કે આ કયો મેચ હશે અને તેઓની ઉમર કેટલી હશે??

ટીપ્પણી