એક સાથ તીન સ્ટાર!!

Gujarati Jokes 328

લાગે છે ને નાનપણમાં ક્રિકેતની આ ત્રિપુટિ મસ્ત!

કાલથી શરૂ થતી મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયાને "All the best" !

ટીપ્પણી