એક માર્ક વધારી આપોને…પ્લીઝ…………!

gujarati jokes marks 1એક માર્ક વધારી આપોને…પ્લીઝ…………!

ટીપ્પણી