ઊફ્ફ યે પેટ્રોલ !

Gujarati Jokes 288લાગે છે કે આવા દિવસો દૂર નથી જ્યારે પહેલા લૉન લેવી પડે અને પછી પેટ્રોલ ભરાવવા મળે!

ટીપ્પણી