ઈંટ કા જવાબ ક્રિકેટ સે….!

Gujaratijoks india

 

હા હા હા…મનુભાઈ નો રીપ્લાય તો જુઓ…!

ટીપ્પણી