આ વોડાફોનના કૂતરાને પણ ખબર પડે છે!

Gujarati Jokes 308 

અમેરિકામાં કરાયેલ એક સર્વેના આકડા તો જુઓ!!


“A new scientific study conducted by Fernando Wilson and Jim Stimpson of the University of North Texas Health Science Center.

According to Wilson and Stimpson, as many as 16,000 people from 2001 to 2007 were killed on the nation’s highways directly by texting or talking and driving.”


ભારતમાં પણ “ઓટોમોબાઇલ + મોબાઇલ ” નો ઉપયોગ વધતો જાય છે ત્યારે તમે શું કહેશો?

ટીપ્પણી