આ વાત સાથે તમે સહમત છો?

Gujarati Jokes 399

શું તમે ઉપરની વાત સાથે સહમત છો?જો “હા” તો કેવીરીતે અને “ના” તો કેવીરીતે ?

ટીપ્પણી