આને કેવાય “આજ કુછ તુફાની કરતે હે”

1017198_183416401825532_794535984_n

 

આને કેવાય “આજ કુછ તુફાની કરતે હે”

ટીપ્પણી