આજ નું ઘરકામ – (૨-૫-૧૩)

Homework-Slate

આટલું આવતીકાલ સુધીમાં પાક્કુ થઈ જ જાવું જોઈએ!

૧ થી ૨૦ ના વર્ગ
=========
1*1 =1
2*2 = 4
3*3 = 9
4*4= 16
5*5=25
6*6=36
7*7=49
8*8=64
9*9=81
10*10=100
11*11=121
12*12=144
13*13=169
14*14=196
15*15=225
16*16=256
17*17=289
18*18=324
19*19=361
20*20=400