અહો આશ્ચર્યમ !

Gujarati Jokes 271

1) આ બોક્ષનો ઉપરનો અને નીચેનો ભાગ એક સરખા “ગ્રે” કલરનો છે?

2) નહીં ને?

3) હવે આ બે ભાગ જ્યાં ભેગા થાય છે ત્યાં આડી આંગળી મૂકીને ચેક કરો!

4) ધ્યાનથી જુઓ

5) આશ્ચર્ય થયું?  😛

ટીપ્પણી